0

Dalis
pensinio
amžiaus
sulaukusių
darbuotojų
svarsto
apie
galimybes
ir
toliau
likti
darbovietėje,
tačiau
neretai
kyla
klausimų,
ar
ir
toliau
bus
taikomos
tokios
pat
garantijos
ir
ar
likusieji
dirbti
pensinio
amžiaus
darbuotojai
vėliau
nepraras
galimybės
nutraukti
darbo
sutartį
ir
gauti
išeitinę
išmoką.


Garantijos
priešpensinio
amžiaus
darbuotojams

Pirmiausia,
pastebi
Darbo
teisės
skyriaus
vedėja-vyriausioji
darbo
inspektorė
Ieva
Piličiauskaitė,
svarbu
žinoti,
kad
Darbo
kodekse
numatytos
garantijos
darbuotojams,
kuriems
iki
pensinio
amžiaus
liko
vos
keleri
metai.
Darbdavys,
norėdamas
šiuos
darbuotojus
atleisti

darbo
darbdavio
iniciatyva
be
darbuotojo
kaltės
turi
įspėjimą
apie
sutarties
nutraukimą
pateikti
gerokai
anksčiau,
mat
įspėjimo
terminai
dvigubinami
darbuotojams,
kuriems
iki
įstatymų
nustatyto
senatvės
pensijos
amžiaus
likę
mažiau
kaip
penkeri
metai,
bei
trigubinami
darbuotojams,
kuriems
iki
įstatymų
nustatyto
senatvės
pensijos
amžiaus
likę
mažiau
kaip
dveji
metai.

Taigi,
vietoje
įprastų
mėnesio
arba
dviejų
savaičių
(kai
darbo
santykiai
tęsiasi
trumpiau
negu
vienus
metus)
terminų,
šie
darbuotojai
turi
būti
įspėjami
apie
sutarties
nutraukimą
anksčiau
ir
jiems
turi
būti
užtikrinta
galimybė
pasiruošti
pasikeitimams.

Be
to,
tais
atvejais,
kai
darbo
funkcija
darbdaviui
tampa
perteklinė
ir
dėl
to
atleidžiama
dalis
darbuotojų,
darbuotojai,
kuriems
iki
senatvės
pensijos
amžiaus
liko
ne
daugiau
kaip
treji
metai,
patenka
tarp
darbuotojų
grupių,
kuriems
užtikrinama
pirmenybės
teisė
būti
paliktiems
dirbti.


Darbo
sutarties
nutraukimas
dėl
darbuotojo
amžiaus

Anot
Darbo
teisės
skyriaus
vedėjos
I.
Piličiauskaitės,
darbuotojo
amžius
(taip
pat
ir
senatvės
pensijos
amžius)
negali
būti
teisėta
priežastis
nutraukti
darbo
sutartį
darbdavio
iniciatyva
ar
sprendimu,
išskyrus
įstatymų
nustatytas
išimtis.
Darbo
santykiai
tęsiasi
ir
darbuotojui
sulaukus
senatvės
pensijos
amžiaus.

Prie
pensinio
amžiaus
artėjantis
darbuotojas,
pageidaujantis
dirbti
ir
sulaukęs
senatvės
pensijos
amžiaus,
nieko
specialiai
daryti
neturi,
t.
y.
neturi
darbdaviui
teikti
prašymo
dėl
tolesnio
jo
darbo
ar
pan.

Specialūs
įstatymai
gali
nustatyti
tam
tikras
išimtis,
kai
tam
tikras
pareigas
gali
eiti
tik
tam
tikro
amžiaus
darbuotojai.
Pavyzdžiui,
Lietuvos
Respublikos
priešgaisrinės
saugos
įstatymas
nustato,
kad
savivaldybės
priešgaisrinės
tarnybos ir
Valstybinės
priešgaisrinės
gelbėjimo
tarnybos
darbuotojas
negali
būti
jaunesnis
negu
18
metų
ir
vyresnis
negu
65
metų.
Arba,
pavyzdžiui,
Lietuvos
Respublikos
mokslo
ir
studijų
įstatymas
nustato
galimybę
nutraukti
darbo
sutartį
su
mokslo
darbuotojais
ar
dėstytojais,
sulaukusiais
pensinio
amžiaus.
Pažymėtina,
kad
tokios
išimtys
gali
būti
nustatytos
tik
įstatymo
lygmeniu,
t.
y.
tokių
išimčių,
nenumatytų
specialiajame
įstatyme,
darbdavys
vietiniuose
norminiuose
teisės
aktuose
nustatyti
negali.
Paprastai
darbuotojo,
sulaukusio
senatvės
pensijos
amžiaus,
darbo
sutartis
nėra
keičiama,
ji
nenutrūksta
ir
nauja
sutartis
nėra
sudaroma
(išskyrus
anksčiau
minėtas
įstatymų
išimtis).


Sutarties
nutraukimas
darbuotojo
iniciatyva

Tuo
atveju,
kai
pagal
neterminuotą
darbo
sutartį
dirbantis
darbuotojas,
sukakęs
senatvės
pensijos
amžių
ir
įgijęs
teisę
į
visą
senatvės
pensiją
dirbdamas
pas

darbdavį
pageidauja
nutraukti
darbo
sutartį
savo
iniciatyva,
raštu
įspėti
darbdavį
turi
prieš
5
darbo
dienas,
t.
y.
taikomas
trumpesnis
įspėjimo
terminas
(kitais
atvejais
jis
būtų
20
kalendorinių
dienų).

Pagal
neterminuotą
darbo
sutartį
dirbančiam
darbuotojui,
sukakusiam
senatvės
pensijos
amžių, įgijusiam
teisę
į
visą
senatvės
pensiją
dirbant
pas

darbdavį
ir
dėl
šios
priežasties 
nutraukiančiam
darbo
sutartį,
išmokama
dviejų jo
vidutinio
darbo
užmokesčių
dydžio
išeitinė
išmoka,
o
jeigu
darbo
santykiai
tęsėsi
trumpiau
negu
vienus
metus,

vieno jo
vidutinio
darbo
užmokesčio
dydžio
išeitinė
išmoka.

Darbo
teisės
skyriaus
vedėja
I.
Piličiauskaitė
pažymi,
kad
trumpesnis

5
darbo
dienų

įspėjimo
terminas
taikomas
ir
išeitinė
išmoka
yra
mokama
ne
bet
kuriam
senatvės
pensijos
amžių
sulaukusiam
darbuotojui,
o
tik
atitinkančiam
visas
tolesnes
sąlygas:

 • senatvės
  pensijos
  amžių
  sukakęs
  darbuotojas
  dirba
  pagal
  neterminuotą
  sutartį.
  Jeigu
  su
  darbuotoju
  buvo
  sudaryta
  terminuota
  darbo
  sutartis,
  ši
  garantija
  netaikoma;
 • darbuotojas
  įgijo
  teisę
  į
  visą
  senatvės
  pensijos
  amžių.
  Jeigu
  darbuotojas
  išeina
  į
  „išankstinę
  pensiją“,
  ši
  garantija
  netaikoma;
 • darbuotojas
  teisę
  į
  visą
  senatvės
  pensiją
  įgijo
  dirbdamas
  būtent
  pas

  darbdavį.
  Jeigu
  darbuotojas
  pas

  darbdavį
  įsidarbino
  jau
  būdamas
  senatvės
  pensijos
  amžiaus
  ir
  įgijęs
  teisę
  į
  visą
  senatvės
  pensiją,
  minėta
  garantija
  netaikoma.


Patarimas
darbuotojui
.
Dėl
aiškumo
ir
siekiant
apsisaugoti
nuo
darbo
ginčų
dėl
atleidimo
pagrindo,
darbuotojui
patartina
darbdaviui
teikiamame
atleidimo
prašyme
aiškiai
nurodyti
priežastį,
dėl
kurios
nutraukiama
darbo
sutartis
(t.
y.
kad
darbuotojas
sukako
senatvės
pensijos
amžių,
įgijo
teisę
į
visą
senatvės
pensiją
dirbdamas
pas

darbdavį
ir
dėl
to
pageidauja
nutraukti
darbo
santykius),
ir
šį
atleidimo
pagrindą
numatantį
teisinį
pagrindą
(t.
y.
DK
56
straipsnio
1
dalies
4
punktą).

VDI
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva