0

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pirmadienį susitiko su Lietuvos miškų ūkio rūmų atstovaujamomis asociacijomis aptarti, kokie darbai padaryti ir kokių papildomų priemonių reikia sprendžiant klausimus, susijusius su leidimų kirsti mišką išdavimu ir miškotvarkos projektų tvirtinimu, kai miškas patenka į „Natura 2000“ teritorijas ar joms artimą aplinką.

„Priimtas sprendimas tobulinti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą, planuojant ūkinę veiklą, kad ji vyktų optimaliau, būtų išvengta besidubliuojančių procesų“, – po susitikimo pažymėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. – Šiomis dienomis bus išleistas derinimui įsakymas dėl Leidimų kirsti mišką tvarkos aprašo pakeitimų, numatantis sklandesnį procesą.“

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimuose bus aiškiai apibrėžiami atvejai,  kada kartu su prašymu išduoti leidimą per ALIS informacinę sistemą bus privaloma pateikti ir užpildytą Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą.

Reikšmingumo įvertinti nebus privaloma, kai numatoma vykdyti mažareikšmius kirtimus, kuriems neprivaloma gauti leidimo miškui kirsti, pvz., jaunuolyno ugdymo ir retinimo miško kirtimus, vykdant sanitarinius miško kirtimus, kuriais kertamos tik žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos, labai pažeistos eglės ir eglės su medžių liemenų pavojingais kenkėjais (t. y. skubūs kirtimai, kurių tikslas – išsaugoti miškus). Taip siekiama dėmesį koncentruoti į svarbiausius ūkinės veiklos miškuose atvejus.

Reikšmingumo įvertinimas nebus privalomas ir kai numatoma vykdyti specialiuosius biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, skirtus Europos Bendrijos svarbos saugomų rūšių ir natūralių buveinių gerai apsaugos būklei išsaugoti, atkurti (t.y. kirtimai, būtini „Natura 2000“ būklei pagerinti). Arba kai yra galiojanti išvada dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kurioje nurodyta, kad poveikis nebus reikšmingas.

Aprašo pakeitimuose numatyta, kad nustačius, jog miško kirtimas gali turėti reikšmingų pasekmių „Natura 2000“ teritorijai, privaloma parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūros išvadą, kad ūkinė veikla yra leidžiama.

Pakeitimais bus vengiama procesų dubliavimosi, kurie reikalauja papildomo laiko ir eikvoja derinančių institucijų išteklius. Valstybinei miškų tarnybai pavedama užtikrinti, kad suplanuotais miško kirtimais nebus pakenkta kitoms, ne Europos Bendrijos svarbos saugomoms rūšims, ir dėl to nebus papildomai kreipiamasi į saugomų teritorijų direkcijas motyvuotų išvadų, o minėta tarnyba, naudojamasi informacinių sistemų duomenimis apie saugomų rūšių radavietes, savarankiškai priims sprendimą.

Šiais pakeitimas atliepiamas miškų sektoriaus atstovų keltas nuogąstavimas, kad po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. gruodžio 6 d. nutarties (joje konstatuota, kad prieš tvirtinant miškotvarkos projektus ir išduodant leidimams kirsti mišką, pagal kuriuos planuojama arba vykdoma miškų ūkio veikla gali padaryti poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, turi būti gautos šio poveikio reikšmingumo išvados iš atsakingų saugomų teritorijų institucijų) sustojo suplanuoti darbai maždaug trečdalyje šalies miškų ir kaip situaciją išjudinti.

Pasak miško savininkų, miško darbų rangovų, kai kuriais atvejais poveikio reikšmingumo vertinimas užtrunka pusantro mėnesio, reikalaujama pakartotinių derinimų, dėl to leidimų kirsti mišką išdavimas užstrigęs. Pagal galiojančius teisės aktus, iki kovo 15 d. medienos ruošos darbai kai kuriose saugomose teritorijose turės būti baigti. Taip pat buvo keliamas klausimas, kaip bus kompensuojami dėl to patiriami nuostoliai.

Susitikime aplinkos ministras S. Gentvilas akcentavo, kad nesant pakankamo teisinio pagrindo nebus naikinami leidimai kirsti mišką, išduoti kitiems subjektams iki 2023 m. gruodžio 6 d., kai Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė nutartį dėl Valstybinių miškų urėdijos vieno regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto patvirtinimo atšaukimo dėl to, kad nebuvo įvykdyta įstatymais numatyta poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo pareiga.

Taip pat ministras pristatė, kokie sprendimai jau taikomi optimizuojant miškų ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimo procesą.

Pirmiausia, tai ekspertinė pagalba, paspartinanti reikšmingumo vertinimo procesą. Valstybinė miškų tarnyba jau teikia ekspertines konsultacijas dėl poveikio reikšmingumo vertinimo proceso telefonu +370 670 06211 ir elektroniniu paštu klausimai.mups@amvmt.lt.

Valstybinė miškų tarnyba kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba parengė planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą ir detalias rekomendacijas, kaip ją pildyti.

Valstybinės miškų tarnybos puslapyje nuo praėjusios savaitės kasdien atnaujinama poveikio reikšmingumo išvadų ir išduotų leidimų ūkinei veiklai privačiuose miškuose „Natura 2000“ teritorijose statistika. Skelbiami duomenys, kiek gauta prašymų pateikti poveikio reikšmingumo išvadą (miško kirtimams, vidinės miškotvarkos, miško įveisimo projektams), kiek grąžinta tikslinti, kiek išduota išvadų, kiek atvejų nustatytas galimas reikšmingas poveikis.

Be to, prašymai dėl reikšmingumo išvadų ir išvados gali būti teikiami elektroniniu būdu – per ALIS, užtikrinant „vieno langelio“ principą. Gamtinė informacija bus pateikiama ALIS sistemoje ir jos pareiškėjui pildyti nereikės.

Aplinkos ministerija nuo praėjusių metų pabaigos organizuoja reguliarius susitikimus su miškų savininkais ir kitomis sektoriaus atstovus vienijančiomis organizacijomis, siekdama bendromis jėgomis rasti kokybiškus sprendimus, kurie leistų judėti į priekį sprendžiant iškilusias problemas. Pirmasis susitikimas įvyko 2023 m. gruodžio 21 d.

Susitikime dalyvavo Aplinkos ministerijos politinių grupių vadovai ir specialistai, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos vadovai, Privačių miškų savininkų, Lietuvos miško ir žemės savininkų, Lietuvos medienos pramonės įmonių ir Miško darbų rangovų asociacijų, Lietuvos miškų ūkio rūmų atstovai.

Aplinkos ministerijos informacija

The post Miško kirtimą Aplinkos ministerija siekia dar palengvinti appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva