0

Generalinės
prokuratūros
Viešojo
intereso
gynimo
skyriaus
prokuroras,
išnagrinėjęs
pareiškėjų
pateiktus
prašymus
dėl
vartotojų
teisių
vienašališkai
nutraukti
ar
pakeisti
elektros
energijos
pirkimo-pardavimo
sutartis,
priėmė
nutarimą
atsisakyti
taikyti
viešojo
intereso
gynimo
priemones.


Pareiškimų
nagrinėjimo
metu
prokuroras
kreipėsi
į
nepriklausomų
elektros
tiekėjų
veiklą
prižiūrinčias
kompetentingas
institucijas
(Valstybinę
energetikos
reguliavimo
tarnybą,
Valstybinę
vartotojų
teisių
apsaugos
tarnybą),
nepriklausomus
elektros
tiekėjus,
analizavo
viešai
skelbiamą
informaciją,
susijusią
su
nepriklausomų
elektros
tiekėjų
veikla.

Nustatyta,
kad
nepriklausomų
elektros
tiekėjų
siūlomos
elektros
energijos
pirkimo-pardavimo
ir
paslaugų
teikimo
sutartys
susideda

bendrosios
ir
specialiosios
dalių.
Sutarčių
sudarymas,
galiojimas,

keitimo
ir
nutraukimo
tvarka
įtvirtinta
sutarčių
bendrosiose
(standartinėse)
sąlygose,
tačiau
sutarties
specialioji
dalis
yra
sudaroma
individualiai
su
kiekvienu
vartotoju,
priklausomai
nuo
jo
pasirinkto
elektros
energijos
tiekimo
plano.

Iki
š.
m.
gegužės
31
d.
galiojusios
Elektros
energetikos
įstatymo
nuostatos
nedraudė
terminuotose
sutartyse
vartotojui,
prieš
terminą
nutraukiant
sutartį,
numatyti
vartotojo
civilinę
atsakomybę

sutarties
nutraukimą,
tame
tarpe
ir
netesybas.
Vienašališko
sutarties
nutraukimo
vartotojo
iniciatyva
atveju
sutartyse
aptartas
grąžintinas
sumas
galima
laikyti
tam
tikra
sutartinės
civilinės
atsakomybės
forma.
Nei
rezervacijos
mokesčio,
nei
vartotojui
suteiktų
nuolaidų
grąžinimas,
jei
dėl
tokių
mokesčių
grąžinimas
buvo
tinkamai
ir
aiškiai
aptartas
sutartyje,
negali
būti
vertinami
kaip
sutarties
nutraukimo
mokesčiai.

Visi
nepriklausomi
elektros
tiekėjai
šiuo
metu
galiojančiose
su
vartotojais
sudarytose
sutartyse
yra
įtvirtinę
nuostatą,
jog
elektros
vartotojas
turi
teisę
prieš
terminą
neatlygintinai
vienašališkai
nutraukti
su
elektros
tiekėju
sudarytą
sutartį.
Tačiau
atskirais
atvejais,
priklausomai
nuo
konkretaus
vartotojo
pasirinkto
elektros
energijos
tiekimo
plano,
sutartyse
numatyta,
kad
vartotojas,
vienašališkai
anksčiau
laiko
nutraukęs
terminuotą
sutartį,
privalo
grąžinti
tiekėjui
suteiktas
nuolaidas.

Pareiškimų
tyrimo
metu
nenustatyta,
jog
nepriklausomų
elektros
tiekėjų
siūlomų
sutarčių
bendrosios
sąlygos
pažeidžia
iki
š.
m.
gegužės
31
d.
galiojusio
Elektros
energetikos
įstatymo
nuostatas,
numatančias
vartotojo
teisę
neatlygintinai
vienašališkai
nutraukti
sutartį.

Prokuroras
neturi
teisinio
pagrindo
peržiūrėti
privačių
asmenų
sudarytas
individualias
sutartis
ir
vertinti
jose
numatytų
vienašališko
sutarties
nutraukimo
sąlygų
ir
sutartimis
aptartų
elektros
vartotojo
privalomų
sumokėti
mokesčių

tiekėjo
suteiktas
paslaugas,
nuolaidas
ir
pan.
teisėtumo
ir
pagrįstumo.

prokuraturos.lt
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva