0

Dalinkitės

Net labai logiška ir simboliška matant kol kas tik retorinę veiklą pasirodė žinia apie tai, jog Lietuvos kariuomenės vado žvaigždučių kiekis augs nuo trijų iki keturių. Iškart Lietuva taps saugesnė. Ir buvusį JAV pajėgų Europoje vadą Beną Hodges žvaigždžių skaičiumi pralenksime (jis teturėjo tris), tai nebeturės čia nei kompetencijos, nei autoriteto dėl prasto Lietuvos gynybinio pajėgumo priekaištauti.

Beveik nejuokauju, nes kone tokius pat dalykus rimtu veidu Lietuvai dėsto mūsų Seimo nariai. Štai Seimo NSGK pirmininkas sako, jog keturios generolo žvaigždės būtinos “siekiant didesnės Lietuvos svarbos ir įtakingesnio atstovavimo bendraujant su NATO šalių kariuomenių vadais”.

Jam antrina kitas Seimo narys, buvęs kariuomenės vadas: anot jo, klausimas seniai yra pribrendęs, nes tai reiškia valstybės prestižą, Lietuvos kariuomenės svorį (“Di­džio­sios da­lies NATO ša­lių ka­riuo­me­nių va­dai tu­ri ke­tu­rias žvaigž­du­tes, na, o ad­mi­ro­lai ant sa­vo ran­ko­vių tu­ri ati­tin­ka­mą kie­kį juos­te­lių. At­sto­vau­jant Lie­tu­vai, su­si­ė­jus į tam tik­rus po­sė­džius, vis dėl­to yra hie­rar­chi­ja, kur ke­tu­rios žvaigž­dės ati­tin­ka ir kva­li­fi­ka­ci­ją, ir bū­tent pa­rei­gas“).

Štai tokios “svarbos” Lietuvos gynybos klausimas greitai bus išspręstas (juk ne brigadas čia komplektuoti), ir Lietuvos kariuomenės vadas iškart užsienyje pajus didesnį psichologinį komfortą taip padidinant visos šalies solidumą NATO sąjungininkių gretose.

T

okia logika vadovaujantis, galvoju, reikėtų iškart hierarchiškai iškilti NATO sąjungininkių tarpe pradedant teikti ir penkių, ir šešių žvaigždžių generolų laipsnius. O man tai tam tikras deja vu. Kai 1998 m. pradėjau dirbti KAM, buvo tik vienas vienos žvaigždės generolas – kariuomenės vadas (motyvuojant nedideliu, vienai brigadai prilygstančiu, kariuomenės dydžiu).

Lygiai tais pačiais argumentais, kaip dabar, vadovaujantis (dėl prastos savijautos NATO kolegų tarpe), maždaug 2002 m. buvo įvesti dabartiniai trijų žvaigždžių generolų laipsniai (iš pajėgų vadų generolo laipsnio vienintelis neturėjo specialiųjų pajėgų vadas, tačiau jos vienos ir buvo realiai parengtos kovai).

Dabar ir trijų žvaigždžių atrodo per maža … Jei toks uolumas siekiant didesnio žvaigždžių kiekio dėl geresnio asmeninio psichologinio komforto būtų demonstruotas plėtojant ne popierinius, o realius kariuomenės pajėgumus, šiandien tikrai nereikėtų gėdingai klausyti apie Lietuvos nepasirengimą gynybai.

Beje, dar nesame turėję savo maršalo.

Dainius Žalimas yra VDU teisės fakulteto dekanas, tekstas iš Facebook paskyros

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva