0

Valstybinė
energetikos
reguliavimo
tarnyba
(VERT)
skelbia
nubaudusi
tris
bendroves:
UAB
SUNERGUS,
UAB
„Jozita“
ir
UAB
„Energijos
kodas“
skirtos
baudos

įstatymo
įpareigojimo
nevykdymą,
kad
degalai

atsinaujinančių
energijos
išteklių
turi
sudaryti
tam
tikrą
dalį
nuo
bendro
patiekto
kiekio
vertės
rinkai.

VERT
konstatavo,
kad
UAB
SUNERGUS,
UAB
„Jozita“
ir
UAB
„Energijos
kodas“
prekiavo
degalais
(benzinu
ir
dyzelinu),
nepateikė
 atestuoto
auditoriaus
arba
audito
įmonės
audito
ataskaitų,
kuriose
būtų
pateikti
degalų

atsinaujinančių
energijos
išteklių
dalies,
pagrįstos
sertifikatais,
kiekiai.

Įmonės
taip
pat
esą
neįvykdė
įpareigojimo
2022
m.:
nuo
bendros
degalų
tiekėjo
vidaus
rinkai
patiekto
benzino
ir
dyzelino
energinės
vertės

ne
mažiau
kaip
6,8
procento,

kurių
ne
mažiau
kaip
0,2
procento
turėjo
sudaryti
pažangieji
biodegalai
ir
(ar)
nebiologiniai
skystieji
ir
dujiniai
degalai

atsinaujinančių
energijos
išteklių.

VERT,
gindama
viešąjį
interesą
ir
vykdydama
aplinkos
apsaugos
reikalavimus
bei
siekdama
kurti
skaidresnį
ir
tvaresnį
šalies
alternatyviųjų
degalų
sektorių,
minėtoms
įmonėms
nepateikus
pagrįstų
argumentų,

UAB
SUNERGUS
skyrė
166 733
Eur,
UAB
„Jozita“

95
534
Eur,
UAB
„Energijos
kodas“

4
441
762,74
Eur
baudas.

Lietuvos
Respublikos
alternatyviųjų
degalų
įstatymo
(toliau

Įstatymas)
16
straipsnio
1
dalyje
nustatytas
įpareigojimas
degalų
tiekėjams,
kad
kiekvienais
kalendoriniais
metais
degalai

atsinaujinančių
energijos
išteklių
turi
sudaryti
atitinkamą
bendros
degalų
tiekėjo
vidaus
rinkai
patiekto
benzino
ir
dyzelino
energinės
vertės
dalį.

T.
y.

nuo
2022
metų

ne
mažiau
kaip
6,8
procentinio
punkto,

kurių
ne
mažiau
kaip
0,2
procentinio
punkto
turi
sudaryti
pažangieji
biodegalai
ir
(ar)
nebiologiniai
skystieji
ir
dujiniai
degalai

atsinaujinančių
energijos
išteklių.

Degalų
tiekėjai,
vadovaudamiesi
Įstatymo
18
straipsnio
2
dalies
4
punktu,
turėjo
ne
vėliau
kaip
iki
2023
m.
balandžio
30
d.
pateikti
atestuoto
auditoriaus
arba
audito
įmonės
audito
ataskaitą
apie
praėjusiais
kalendoriniais
metais
(t.
y.
2022
m.)
vidaus
rinkoje
patiektus
benzino,
dyzelino
ir
degalų

atsinaujinančių
energijos
išteklių,
pagrįstų
kokybės
sertifikatais,
kiekius.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva