0

Dalinkitės

Vienas

argumentų
protestuojant
prieš
paminklą
poetui
Justinui
Marcinkevičiui

„religinis-patriotinis“.
Tikrai
ar
neva
jis
buvo
katalikų
bažnyčios
priešas
ir
ateistas?
Ar
tikrai
jo
kūryba
kėlė
grėsmę
tikėjimo
laisvei
sovietų
okupuotoje
Lietuvoje?
Apie
tai
kalbamės
su
sovietams
oponavusiu
ir
persekiotu
kunigu Robertu
Grigu. • Vyksta
  arši
  ideologinė
  diskusija
  ne
  tik
  dėl
  paminklo
  poetui
  Justinui
  Marcinkevičiui,
  bet
  ir
  dėl
  jo
  asmens,
  kūrybos
  turinio.
  Buvo
  šalia
  kitų
  priekaištų
  J.
  Marcinkevičiaus
  kūrybai,
  išreikšta,
  kad
  jis
  neva
  buvo
  labai
  priešiškas
  katalikų
  bažnyčiai.
  Kaip
  vos
  ne
  buldozerinis
  ateistas.Jūs
  manote apie
  tai?
 • Klausiausi
  per
  LRT
  žinias
  ir
  kaip
  sako
  šyptelėjau
  viduje
  ir
  pagalvojau,
  kad
  buvo
  kažkur
  nuspręsta,
  jog

  politinių
  kaltinimų
  sovietizmu
  ir
  kolaboravimu
  nepakaks,
  tai
  reikia,
  kadangi
  vis
  tiek
  formaliai
  80
  procentų
  lietuvių
  rašosi
  katalikais,
  reikia
  dar
  prikergti
  priešiškumą
  bažnyčiai,
  idant
  pribaigtų
  Marcinkevičių.
  Na
  jūs
  paminėjote

  jo
  ištrauką,
  kuri
  dažnai
  cituojama
  kaip
  įrodymas

  poemos
  apie
  Pirčiupių
  sudeginimą,
  kur
  jisai
  sako:

  kaltinu
  visus
  visus
  visus
  išmokiusius
  lietuvį
  nuolankumo
  ir
  kaltinu
  bažnyčią,
  kadangi
  išmokė
  atsiklaupti,
  o
  atsiklaupus
  galima
  tiktai
  numirti,
  bet
  nekovoti.
  Kažkaip
  panašiai
  taip
  buvo
  jo
  pasakyta.
  Na

  tiesų
  aš,
  dar
  kaip
  ir
  dauguma
  to
  meto
  moksleivių,
  buvo
  mokyklinėse
  programose
  poema
  „Kraujas
  ir
  pelenai“,
  kurioje
  ir
  daug
  gražių
  dalykų.
  Ir
  aišku
  tikinčiam
  jaunuoliui,
  jau
  besijungiančiam
  į
  visokias
  pogrindines
  veiklas,
  nebuvo
  tie
  žodžiai
  malonūs.


 • Kas
  paskui
  keitėsi?
  Kaip
  dabar
  tai
  vertinate
  tuos
  akcentus,
  kurie
  galimai
  žeidžia
  (ar
  žeidė)
  tikinčiųjų
  jausmus?
 • Ir
  tada
  dar
  būdamas
  moksleivis,
  pasvarstydavau,
  kad
  galima
  suprasti,

  poetas
  tuo
  norėjo
  pasakyti.
  Jau
  ir
  tada,
  jau
  1960-1970
  metais
  jautėsi
  Marcinkevičiaus
  kūryboje
  toks
  judėjimas,
  sakytume
  gravitacija,
  nuo
  tokio
  to
  meto
  viešai
  spausdinamiems
  poetams
  įprasto
  lojalumo
  sistemai.
  Jo
  dar
  galima
  atrasti
  turbūt
  daugiau
  jo
  pirmajame
  rinkinyje
  „Prašau
  žodžio“
  arba
  poemoje
  „Dvidešimtas
  pavasaris“
  apie
  studentus,
  panašiai…
  Bet
  paskui
  jau
  aiškiai
  jautėsi
  jo
  judėjimas
  link
  tokių
  patriotinių
  aiškiai
  lietuvių
  teisę
  į
  savo
  valstybę,
  į
  savitą
  kultūrinį
  politinį
  gyvenimą,
  temų
  atsiradimas
  labai
  aiškiai
  jaučiamas
  jo
  kūryboje
  kurios
  kulminacija
  viršūnėje
  buvo
  „Mindaugas.
  Mažvydas.
  Katedra“.


 • Kritikai
  būtent
  ten
  įžvelgia
  giluminį,
  labai
  idėjiškai
  pavojingą
  sovietinį
  nuodą…
  .
  Ten
  neva
  pagimdyta
  „tarybinė
  liaudis“.
 • Tenai
  jau
  kaip
  tik
  atrandame
  ir
  tokių
  tiesioginių
  kaltinimų
  Lietuvą
  išdavusiems,
  kolaboravusiems
  su
  praėjusių
  caro
  laikų
  veikėjams.
  Aišku
  visi
  kurie
  tas
  jo
  dramas
  teatruose
  stebėjo
  ir
  skandavo
  „Lietuva!“,

  suprato
  kaip


  aiškią


  u
  žuominą
  į
  sovietinės
  okupacijos
  laikus.
  Ir
  kita
  vertus
  jo
  kūryboje
  atsiranda,
  daugeliui
  lietuvių
  lyrikų
  būdingų,
  bendražmogiškų
  sakytume,
  to
  tokio
  vidinės
  harmonijos,
  taikos,
  tokio
  Gandiško
  nesipriešinimo
  prievartai,
  temų,
  kurios

  aiškiai
  priartina
  prie
  pagrindinių
  krikščionybės
  mokymų.
  Tai

  manu
  kaip
  ir
  daugelio
  žmonių
  ir
  jo
  gyvenime,
  kūryboje
  vyko
  tam
  tikra
  evoliucija.
  Jeigu
  kūrybos
  pradžioje
  galima

  tikrųjų
  atrasti
  tokių
  kaip
  ir
  reveransų
  to
  meto
  valdžioms,
  gal
  būt
  ir
  tam
  va
  tokiam
  primityvokam
  valstybiniam
  ateizmui.
  Tai
  paskui
  jis
  pats
  savo
  kūryboje
  tarsi

  paneigia
  kaip
  ir…


 • Bet
  viešai
  jis
  sovietų
  nebuvo
  kaltintas
  ir
  klerikalizmu.
  Jam
  dėl
  to
  sovietų
  cenzoriai
  pretenzijų
  nereiškė,
  persekiojamas
  nebuvo.
  Gal
  tai
  argumentas?
 • Kadangi
  nebuvo
  viešų
  diskusijų
  kaip
  dabar
  beje
  kur
  nors
  televizijoje
  ar
  radijuje,
  kai
  pamąstydavau,


  dabar
  Justinui
  pasakyčiau,
  jeigu
  susitikčiau

  tikrųjų….


 • Ir

  gi?
 • Tas
  bažnyčios
  mokymas
  atsiklaupti
  reiškia
  atėmimą
  lietuviams
  galimybes
  priešintis
  ar
  pamokymą
  tiktai
  jau
  numirti,
  bet
  nekovoti.
  Manau,
  kad
  jam
  atsakyčiau,

  jis
  galbūt
  ir
  pats
  atrado
  kaip
  poetas
  ir
  žmogus
  spręsdamas,
  kad
  yra
  įvairių
  pasipriešinimo
  būdų,
  sakykim
  kur
  jau
  tie
  mūsų
  dalgininkų
  sukilimai,
  kur
  jau
  vyrai,
  tarp

  ir
  kunigas
  Mackevičius
  neatsiklaupę,
  ginklu
  kovojo.
  Bet
  buvo
  ir
  tas
  staigus
  Valančiaus
  pasipriešinimas,
  kuris
  ugdė
  tautos
  atsparumą
  per

  sakytume
  sąlyginį
  atsiklaupimą,
  per
  tikėjimo
  stiprinimą,
  per
  tokį
  neginkluotą
  pasipriešinimą
  caro
  valdžios
  savivalei.
  Ir
  atrodo,
  kad
  vėliau
  jau

  motyvų,
  supratimo,
  kaip
  ir
  vidinis
  gyvenimas
  sakytume
  apibendrintai:
  malda,
  dvasinė
  stiprybė
  taip
  pat
  yra
  pasipriešinimas.


 • Šiaip
  ar
  taip
  primenama,
  kad
  jis
  yra
  sovietinių
  premijų
  laureatas,
  o
  jo,
  ypač
  ankstyvojoje
  poezijoje,
  esama,
  kaip
  pats
  minėjote,
  prieštaringo
  motyvo.
  Apie
  tai
  žmonės
  diskutuoja
  internete.
 • Jau
  dabar
  kai
  prasidėjo
  tas
  puolimas
  prieš
  Marcinkevičiaus
  asmenį,
  jo
  kūrybą,

  irgi,
  paragintas

  palaikančių
  žmonių,
  vis
  pasidalinu
  jo
  geraisiais
  eilėraščiais
  socialiniuose
  tinkluose.
  Tai
  jau
  tame
  vėlyvajame
  sovietmetyje
  yra
  toks
  jo
  tikrai
  stiprus
  eilėraštis,
  kur
  galima
  sakyti,
  kad
  jis
  tarsi
  pripažįsta
  ir

  neginkluotą,
  vidinį
  pasipriešinimą.
  Ten
  skamba
  kažkaip
  panašiai:
  nedalyvauti
  jėgos
  pasaulyje,
  jo
  prievartos
  ir
  smurto
  šūviuose,
  visų
  jo
  sąmokslo
  tamsybėje.
  Tad
  turbūt
  nereikia
  nei
  Justino,
  nei
  kitų
  nei
  aukštinti,
  nei
  nepelnytai
  žeminti.
  Tiesiog
  matyti
  žmogaus
  asmenybės
  vystymasis,
  jo
  kūrybos
  visumą


  jisai
  tikrai
  vertas
  labai
  pagarbaus
  įvertinimo.


 • Visada,
  kalbant
  apie
  sovietinės
  okupacijos
  laikais
  kūrusius
  literatus
  ar
  menininkus
  iškyla
  panašūs
  klausimai.
  Dėl
  Salomėjos
  Nėries,
  Petro
  Cvirkos
  ir
  vietos

  monumentams.
  Kur
  panašumai
  ir
  skirtumai?
  Gal
  tame,
  kad
  J.
  Marcinkevičius,
  visgi
  nevažiavo
  delegacijose
  į
  Maskvą,
  vežioti
  „okuopacinių
  saulių“?
 • Panašiai.
  Manau,
  kad
  visi
  objektyvūs
  nepartiniai,
  nešališki
  vertintojai
  pripažins
  kad
  prie
  lietuvių
  tokio
  savęs
  atpažinimo
  vėl
  sustiprėjusio
  sovietmečio
  pabaigoje,
  nacionalinio
  išsivadavimo
  idėjų,
  jis
  tikrai
  yra
  vienas

  labiausiai
  20-o
  amžiaus
  pabaigoje
  prisidėjusių
  žmonių.
  Ne
  tiktai
  kūryba,
  bet
  žinome
  ir
  savo
  politine
  pozicija
  jau
  įsijungdamas
  į
  sąjūdžio
  iniciatyvinę
  grupę
  ir
  parašydamas
  mūsų
  atkurtos
  valstybės
  Konstitucijos
  preambulę,
  palydėdamas

  tikrųjų
  turbūt
  kaip
  retas
  kuris
  prezidentas
  sugebėtų,
  su
  tokiu
  ir
  žmogišku,
  labai
  brandžiu
  iškilmingumu
  Sausio
  13-osios
  aukas
  lydėti
  į
  Antakalnio
  kapines

  Katedros
  aikštės
  su
  savo
  neužmirštama
  kalba.
  Tai
  šitų
  puolimų,
  jeigu
  kažkas
  bandė
  jo
  asmenį
  ar
  kūrybą
  sumenkinti,
  tai
  manau
  akivaizdu,
  kad
  pasiekė
  visai
  priešingų
  tikslų.


 • Grįžkime
  prie
  religijos
  ir
  poeto
  vietos
  bendrame
  kultūriniame
  kontekste.
 • O
  dėl
  to
  antireligiškumo,
  antibažnytiškumo,
  štai
  pagalvojau
  vertindamas
  kitų
  Lietuvoje
  poetų
  kūrybą,
  gilinausi,
  kaip

  vertina
  kt.
  Antai,
  Nerija
  Putinaitė

  neliteratūrologė,
  atrodo
  filosofė
  pagal
  išsilavinimą,
  bet
  vis
  tiktai
  imdamas
  įvertinti
  Marcinkevičiaus
  kūrybos
  vertę,
  skaičiau

  jos
  knygą
  „Nugenėta
  pušis.
  Kaltinimai
  Marcinkevičiui
  žeriami
  jam
  esą
  parašius
  apsakymą
  „Pušis,
  kuri
  juokiasi“,
  pagal
  valdžios
  tuometinės
  užsakymą. 
  Tai
  nėra
  įrodyta.
  Ten
  jos
  kaltinimas
  yra
  tas,
  kad
  poeto
  kūryba
  yra
  tokia
  panteistinė,
  kur
  sudievinama
  gamta,
  duona,
  žemė,
  yra
  nekrikščioniška
  ir
  panašiai.
  Manau,
  kad
  apskritai
  turbūt
  negalime
  literatūrinės
  kūrybos,
  ar
  lyrikos,
  ar
  poezijos
  vertinti
  tokiais
  kriterijais.
  Aišku,
  jo,
  kaip
  ir
  daugelio
  lietuvių
  autorių
  kūryba,
  nėra
  religinė,
  gal
  tiktai
  Antano
  Maceinos
  (Antano
  Jasmanto,
  kaip
  jis
  pasirašinėjo
  poeziją),
  kūryba
  jau
  tokia
  krikščioniška,
  religinė,
  filosofinė.
  Jei
  peržvelgsime
  Henriką
  Radauską
  ar
  net
  Kazį
  Bradūną,
  kur
  irgi
  daugybė
  tokių
  lietuviams
  būdingų
  ir
  krikščioniškų
  ir
  tokių
  sakytume
  Dievo
  atradimo
  ar
  įžvelgimo
  gamtoje
  simbolių.
  Ar
  to
  paties
  Vinco
  Krėvės
  Mickevičiaus,
  netgi
  kunigo
  Vaižganto
  kūryboje
  galime
  atrasti
  daugybę
  tokių
  krikščioniško
  tikėjimo
  ir
  to
  tokio
  pamaldaus,
  pagarbaus
  žvilgsnio
  į
  gamtą
  motyvų.
  Dėl
  to
  jie
  netampa
  mažiau
  vertingi
  mūsų
  literatūros
  autoritetai.


 • Bet
  primenama,
  kad
  jis
  buvęs
  nomenklatūrinis
  naudojosi
  tenai
  privilegijomis
  ir
  panašiai.
  Rimvydas
  Valatka
  rašo,
  kad
  Marcinkevičius
  jam
  asocijuojasi
  su
  spekuliantu,
  kuris

  mėsos
  kombinato
  po
  triusikais
  neša
  sasyskas.
  Jam
  prikišamas
  naudojimasis
  sovietinėmis
  privilegijomis.
  Kažkas
  tremtyse,
  o
  kažkas
  prabangose?,

  juk
  taip
  keliamas
  klausimas.

 • galima
  pasakyti…
  Paskaičius
  tokius
  aiškiai
  asmeniškai
  su
  pastanga
  įžeisti,
  sumenkinti
  asmenį,
  parenkamus
  epitetus
  ar
  priekaištus,
  tiktai
  pagalvoji,
  kad
  kai
  kurie
  žmonės
  buvo
  propagandistai
  ir
  liko
  tokiais.
  Tokios
  rimtos,
  nuoširdžios
  diskusijos
  kažin
  ar
  galima
  tikėtis,
  kai
  kalbama
  tokiomis
  intonacijomis.
  O
  dėl

  nomenklatūrinių
  privilegijų,
  tai
  čia
  jau
  buvo
  daugybės
  tuo
  metu
  gyvenusių
  ir

  įvairiai
  tuo
  metu,
  sovietmečiu
  pripažintų
  veikėjų
  gyvenimą
  pažinusių,
  jau
  yra
  paliudyta,
  kad
  nebuvo
  jo
  gyvenimas
  labiau
  privilegijuotas
  ar
  išskirtinis
  negu
  kitų.Man
  apskritai
  tas
  toks
  priekaištavimas
  dėl
  gyvenimo
  kokybės
  atrodo
  na
  nelabai
  rimtas
  argumentas.
  Yra
  labai
  madinga
  mūsų
  sakykime
  vakarų
  ir
  mūsų

  oficiozų
  propagandoje
  priekaištauti
  rytų
  diktatoriams
  ar
  kitų
  kur
  nors
  režimų,
  nepriimtinų
  vakarų
  demokratijai,
  vertinti
  diktatorių
  turtą
  (kokius
  laikrodžius
  nešioja,
  kokiomis
  mašinomis
  važiuoja,
  kokius
  rūmus
  statosi).
  Ir
  ko
  gero
  tai
  yra
  tiesa.
  Bet
  man vis
  tiek
  tas
  atrodo
  toks
  primityvus
  marksistinis
  socialinio
  pavydo
  kėlimas.
  Todėl,
  kad
  ne
  vienos
  šalies
  prezidentas,
  ar
  demokratiškos,
  ar
  diktatūrinės
  šalies,
  negyvena
  kaip
  Diogenas
  statinėje?
  Ir
  nedėvi
  kokių
  nors,
  kaip
  Patackas
  po
  Sąjūdžio
  pergalės
  kokio
  nors
  padėvėto
  megztinio
  Seime.
  Visi
  gyvena
  šiek
  tiek
  geriau
  nei
  eiliniai
  piliečiai.


 • Šį
  aspektą
  laikote
  nesvarbiu?
  Juk
  daugelis
  žmonių,
  tame
  tarpe
  intelektualų,
  tada
  tikrai
  gyveno
  daug
  prasčiau,
  nei
  skelbė
  sovietinė
  „žiniasklaida“?
 • Turbūt
  esmė
  yra
  ne
  tai,
  kokiam
  bute
  žmogus
  gyvena,
  ar
  kokie
  ten
  raudonmedžio
  baldai,
  ar
  kokius
  drabužius
  dėvi,
  bet
  tai
  kokios
  krypties
  yra
  kūryba,
  ar
  jis
  tarnauja
  režimui,
  ar
  gieda
  ditirambus
  karo
  nusikaltėliams,
  ar
  jisai
  savo
  kūryba
  piktina
  skambiai,
  bet
  teisingai?
  Ar
  skiria

  iškelti
  bendražmogiškoms
  vertybėms
  ir
  ar
  tarnauja
  savo
  kūryba

  tikrųjų
  žmogui
  ir
  tautai?
  Dėl
  Justino
  Marcinkevičiaus
  čia,
  manyčiau
  didžiajai
  daliai
  mūsų
  visuomenės
  nėra
  jokių
  abejonių.
  Kam
  tarnavo
  jo
  gyvenimas
  ir
  jo
  kūryba
  ir
  pagal
  to
  meto nomenklatūrų
  galimybes,
  tai
  kaip
  jo
  bičiuliai
  liudijo,
  jo
  gyvenimas
  buvo
  gana
  kuklus.


 • Palieskime
  cenzūros
  klausimą.
  Kaip
  žinia
  tuo
  metu
  egzistavo
  tokia
  įstaiga
  kaip
  Glavlitas,
  kuri
  teksto
  pavojingumą,
  beje,
  ženklindavo,

  dar
  ne
  visi
  gal
  žino,
  Dovydo
  žvaigždžių
  skaičiumi.
  Kuo
  daugiau


  tuo
  tekstas
  neva
  sovietams
  pavojingesnis.Ar
  tokį
  poetą
  kaip
  Marcinkevičius,
  lengva
  cenzūruoti
  būtų
  jeigu
  reikėtų
  tai
  daryti
  pagal
  kažkokį
  ideologinį
  štampą?
 • Kai
  yra
  valstybės
  užsakymas
  ir
  galia,
  turbūt
  bet

  galima
  cenzūruoti.
  Žinome,
  kad
  vis
  tiek
  sovietinis
  režimas
  irgi
  kito,
  vienokia
  turbūt
  cenzūra
  buvo
  iki
  Stalino
  mirties…
  Va
  dabar
  kaip
  tik
  skaitau
  įvairių
  literatūrologų
  vertinimus
  apie
  sovietmečio
  žymesnius
  lietuvių
  literatus.
  Tai
  ten
  atrandama
  tokių
  užsipuolimų
  tuometinėje
  rašytojų
  sąjungoje…
  .
  Buvo
  tie
  senieji
  bolševikų
  veteranai,
  vadovai
  ir
  dideli
  autoritetai,
  kad
  mūsų
  laikais
  net
  sudėtinga
  įsivaizduoti,
  kad
  dėl
  to
  buvo
  galima
  kaltinti
  žmones.
  Netgi
  ir
  tuos
  ,kurie
  stengėsi
  sakykime
  ten
  kritiškai
  vaizduoti
  Smetonos
  laikų
  Lietuvos
  gyvenimą

  užsipuldavo.
  Užsipuldavo,
  kad
  per
  mažai
  ten,
  [puola],
  kad
  nėra
  klasinio
  sąmoningumo,
  kad
  net
  ir
  kritikuoja
  ten
  sakykime
  prieškarinę
  valdininkų
  korupciją
  ar
  kokį
  nors
  tenai
  nepakankamą
  patriotizmą,
  nebuvo
  įžvelgtas
  komunistų
  partijos
  vadovaujantis
  vaidmuo,
  proletariato
  pastangos
  sukurti
  geresnę
  socialinę
  santvarką.
  Tai
  čia
  buvo
  tie
  stalininiai
  metai
  kada
  buvo
  primityviai
  reikalaujama
  ir
  prozą
  ir
  poeziją
  kurti
  tiktai
  pagal
  partijos
  pažymėtas
  gaires,
  faktiškai
  įgarsinti
  tik
  marksizmo
  tezes.
  Jokios
  literatūros,
  jokio
  meniškumo
  kaip
  ir
  nebuvo
  ar
  nebuvo
  reikalaujama
  ar
  net
  jis
  buvo
  laikomas
  trūkumu.
  Tas
  kaltinimas
  iškildavo
  jeigu
  kokios
  nors
  išradingesnės
  formos
  ar
  ieškoma
  naujų
  raiškos
  būdų.
  Tuoj
  būdavo
  įtariama
  ar
  tik
  autorius
  vėl
  nebando
  kurti
  pagal

  buržuazinį
  menas
  menui
  srovės
  principą.


 • Vėliau padėtis
  kito,
  bet
  cenzūra, reikalavimas
  kurti
  socialistinio
  realizmo
  principais
  vadovaujantis

  nedingo?
 • Tai
  paskui
  vis
  tiek
  jau
  Chruščiovo
  atšilimo
  metais,
  sąstingio
  metais
  cenzūros
  galia
  faktiškai
  silpo.
  Ir

  dar
  būdamas
  Vilniaus
  pedagoginio
  universiteto
  studentas
  prisimenu
  kaip
  pas
  mus
  atvažiuodavo
  skaityti
  scenoje
  savo
  kūrinių
  Kazys
  Saja
  su
  aktoriumi
  Česlovu
  Stoniu
  ir
  jie
  nuo
  scenos
  sakydavo
  panašius
  dalykus
  kaip

  girdėdavau
  kunigą
  Tamkevičių
  ar
  Svarinską
  savo
  bažnyčiose

  sakyklų.


 • Ir
  kokios
  buvo
  temos?
  Juk
  ne
  prieš
  sovietinę
  okupaciją
  ir
  kompartijos
  vaidmenį?
  O
  be
  to,


  atitinkamos
  tarnybos
  nereagavo?
 • Apie
  tai,
  kad
  plintantis
  alkoholizmas
  naikina
  lietuvių
  tautos
  genofondą,
  apie

  diegiamą
  ir
  tuo
  metu
  daugiakalbystę,
  kad
  tai
  kenkia
  lietuvių
  nacionaliniams
  interesams
  ir
  kultūrai.
  Ir
  susilaukdavo
  didelių
  plojimų.
  Tikriausia atitinkamos
  įstaigos
  ten
  kaip
  sako

  reikia
  pranešdavo
  kur
  reikia,
  bet

  kultūros
  laisvės
  erdvė
  jau
  buvo
  gerokai
  platesnė.
  Turbūt

  irgi
  reikia
  turėti
  omenyje.Man
  atrodo
  dabar
  tos
  mūsų
  tokios
  oficiozinės
  istorinės
  atminties

  kartais
  paklausau,
  kaip
  ir
  mūsų
  Seimo
  nariai

  valdančiosios
  koalicijos
  nariai
  susiję
  su
  istorinės
  atminties
  veikla
  kai
  pakalba,
  atrodo
  kad
  peršamas
  toks
  juodai
  baltas
  paveikslas,
  kad
  visa
  sovietmetis
  buvo
  absoliutus
  blogis
  ir
  va
  staiga
  nušvito
  Sąjūdžio
  ir
  Kovo
  11-osios
  šviesa.
  Neva
  mes
  staiga
  tapome
  Vakarais,
  suklestėjo
  laisvė
  ir
  demokratija


 • O
  kas
  ne
  taip?Juk
  beliko,
  kad
  išmirtų
  sovietine
  bacila
  užkrėstos
  kartos
  ir
  visi
  gyvens
  laimingai
  bei
  laisvai?
  Kas
  ne
  taip
  šioje
  schemoje?
 • Toje
  schemoje
  mano
  kartos
  žmonės

  tikrųjų
  įžvelgė
  kažkokį
  gal
  netyčinį
  pasikartojimą,

  mums
  sakė
  ir
  sovietai

  iki
  mūsų
  buvo
  kapitalizmas,
  prietarai,
  išnaudojimas,
  atėjom
  mes

  Spalio
  revoliucija,
  Lenino
  socializmas

  ir
  viskas
  nušvito
  rojaus
  šviesa.

  tikrųjų
  taip
  nebuvo,
  nes
  sovietmečiu
  vyko
  tas
  bekompromisis
  pogrindžio
  pasipriešinimas

  visą
  laiką
  ar
  ginkluotas
  ar
  neginkluotas.
  Viena
  jo
  forma
  buvo
  kautynės
  miškuose
  ar
  pogrindyje,
  kita
  forma
  buvo
  toks
  netiesioginis,
  bet
  realus
  kultūrinis
  pasipriešinimas.
  Nepasidavę
  visiškai
  konformizmui
  menininkai,
  mokslininkai,
  lituanistai

  šitų
  neužtvenktų
  srovių
  sudarė
  sąlygas
  susiformuoti
  ir
  užgimti
  Sąjūdžiui.
  Jeigu
  visiškai
  nebūtų
  buvę
  jokių
  užuomazgų
  ar
  prielaidų
  apginti
  valstybei
  net
  ir
  tais
  juodžiausiais
  sovietinės
  priespaudos
  metais,
  niekas

  tuštumos
  ir
  vakuumo
  neatsirastų.
  Nebūtų
  galėjęs
  ir
  Sąjūdis
  ir
  atkurta
  nepriklausomybė

  nieko
  atsirasti.Kalbino
Tomas
Čyvas

Užsiprenumeruok
naujienas
tiesiai
į
savo
el.
paštą

Taip
nepraleisi
svarbiausių
naujienų!

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva