0

Viešos konsultacijos
dėl Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo programos 2021–2027

Šiuo metu yra rengiamos 2021–2027 m. finansinio laikotarpio INTERREG programos. Europos Komisija patvirtino ir 2021 m. birželio 30 d. paskelbė reglamentus skirtus šioms programoms įgyvendinti, kuriuos galima rasti čia.

Rugsėjo pradžioje buvo patvirtintas Interreg Pietų Baltijos programos 2021-2027 m. projektas. Patvirtintinus projektą yra skalbiamos viešos konsultacijos suinteresuotų grupių nuomonei ir pastaboms išgirsti. Viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami rengiant Pietų Baltijos programos dokumento projektą ir teikiant jį tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Europos Komisijai.

Viešosios konsultacijos truks 37 dienas. Paskutinė diena pastabų teikimui yra 2021 m. spalio 15 d. Kiekvienas komentaras ir pastaba yra be galo vertingi bei prisideda prie programos ateities kūrimo.

Su programos dukumentais galite susipažinti Programos internetinėje svetainėje.

Sužinoti apie programą ir jos galimybės 2021-2027 m. taip pat galite ir dalyvaudami Pietų Baltijos programos padalinių regionuose organizuojamuose seminaruose. Visa susijusi ifnormacija bus artimiausiu metu paskelbta Programos svetainės skiltyje „Įvykiai“, taip pat ir Pietų Baltijos programos socialinių tinklų „Facebook“, „Linkedin“ profiliuose.

Paspaudę nuorodą galite rasti klausimyną, skirtą Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo programos 2021–2027 m. vertinimui bei klausimyną apie Programos strateginį aplinkos vertinimą. Kviečiame išsakyti savo nuomonę!

Už Interreg programų įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje yra atsakinga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Trumpa informacija apie Pietų Baltijos programą

Pietų Baltijos programos teritorija apima šiuos regionus:
– Vokietijoje nepriklausomą miestą Rostoką, Pomeranijos-Greifsvaldo, šiaurės vakarų Meklenburgo, Pomeranijos-Riugeno, Rostoko regionus,
– Danijoje Bornholmo, rytų Zelandijos, vakarų ir pietų Zelandijos regionus,
– Lietuvoje Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritis,
– Lenkijoje Ščečino miestą, Košalino, Ščecino-Pyžycės, Ščecino, Slupsko, Choinicės, Stargardo, Trojmiejsko, Gdansko,  Elblasko, Olštyno (siūloma įtraukti) regionus,
– Švedijoje Kronobergo, Kalmaro, Blekingės, Skonės apskritis

Pietų Baltijos programos vizija:
Pietų Baltijos programos regionas yra unikalus tuo, jog apima regionus iš penkių šalių, kurios visos neturi bendrų sienų ir jas sujungia bendra siena esanti Baltijos jūroje. Todėl Pietų Baltijos programos vizija yra Susieta jūros veikti vardan mėlynojo ir žaliojo rytojaus. – Inovatyvi, darni, patraukli ir aktyvi Pietų Baltija. (”United by the Sea into action for a blue and green future. – Innovative, Sustainable, Attractive and Active South Baltic.”).

Pietų Baltijos programą numatyta įgyvendinti pasirenkant šiuos specifinius tikslus:
1 POLITIKOS TIKSLE: 1.2 Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies, research companies and public authorities  / Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms; 1.3 Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive investments / Stiprinti tvarų MVĮ augimą ir konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko, pasitelkiant gamybines investicijas.
2 POLITIKOS TIKSLE: 2.2 Promoting renewable energy in accordance with Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001, including the sustainability criteria set out therein / Skatinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus; 2.5 Promoting access to water and sustainable water management / Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką; 2.6 Promoting the transition to a circular and resource efficient economy / Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos.
4 POLITIKOS TIKSLE 4.6 Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation / Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse.
Interreg 1 tiksle 6.1 Enhance the institutional capacity of public authorities, in particular those mandated to manage a specific territory, and of stakeholders / Viešojo sektoriaus institucijų, ypač tų, kurioms pavesta valdyti konkrečią teritoriją, ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas.

Pagrindinės tikslinės grupės, projekto partneriai: savivaldybės, NVO, valstybinės institucijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos, universitetai, mokslinių tyrimų ir plėtros institucijos, plačioji visuomenė (turistai, vietos gyventojai, MVĮ ir kt.) ir kt.

Pietų Baltijos programai finansuoti numatyta skirti 83 800 000,00 Eur Europos Sąjungos lėšų.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Naujienos